www.trener.edu.pl - trener szkoleń biznesowych - integracja, szkolenia, coaching, doradztwo

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA NEGOCJACJE, UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE, KOMUNIKACJA, UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE, SZKOLENIA DLA TRENERÓW, SZKOLENIA INTEGRACYJNE

Specyfika uczenia się i nauczania osób dorosłych, zawiera się w kilku kategoriach:

 • użyteczność – dorośli chcą wiedzieć, dlaczego warto się uczyć lub do czego będą mogli wykorzystać nową wiedzę. Nauka potrzebuje zatem realnego uzasadnienia w potrzebach.
 • praktyczność – dla dorosłych, nauka jest przede wszystkim szukaniem rozwiązań problemów, z którymi spotykają się na co dzień. Nauka powinna być zorientowana praktycznie i umożliwiać nabycie konkretnych umiejętności, które pozwolą w bardziej efektywny sposób wykonywać obowiązki zawodowe.
 • doświadczenie – niewątpliwie doświadczenie ułatwia proces uczenia się. Ponadto, osoby dorosłe chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. Odwoływanie się do doświadczeń usprawnia proces uczenia się.
 • odpowiedzialność – dorośli potrzebują mieć poczucie wpływu na to, co robią i czego się uczą. W procesie uczenia się, osoba dorosła – uczeń, jest stroną aktywną, trener natomiast towarzyszy i prowadzi go przez ten proces.
 • odkrywanie – wiedza poznawana w sposób bierny, jest trudna do przyswojenia. Odkrywanie zawiera komponent doświadczania, co ułatwia zapamiętywanie. Trener powinien umożliwić dorosłemu swobodnie odkrywać wiedzę.
 • zaangażowanie – dorośli powinni być zaangażowani w planowanie i ewaluację własnej nauki. Uczenie się polega na doświadczaniu i wyciąganiu wniosków – także z popełnianych błędów.
 • wymiana – stworzenie dorosłym możliwości do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, sprzyja uczeniu się.
 • konkret – szkolenie powinno koncentrować się na konkretnym, wąskim zagadnieniu i  umożliwiać jak najgłębsze jego poznanie. Wielowątkowość szkolenia niesie za sobą zagrożenie powierzchownością omawianych wątków.

MODEL UCZENIA SIĘ DAVIDA KOLBA

Wg Davida Kolba, efektywny proces nauki składają się z 4 elementy. Punktem wyjścia można uczynić dowolny element, zależnie od  preferencji uczących się, celu modułu i etapu szkolenia, jednak nie może niczego zabraknąć.

Doświadczenie:

 • uczestnicy obserwują, w jaki sposób działają i jakie są tego efekty;
 • możliwość nadania doświadczeniu struktury – niemożliwe w życiu;
 • możliwość odwoływania się do minionych doświadczeń oraz sprowokowania powstania nowych doświadczeń;

Obserwacja i refleksja:

 • trener – moderator, kierując dyskusję, ułatwia uczestnikom analizę doświadczenia: co i dlaczego się wydarzyło?
 • analiza i wnioski z obserwacji dokonanej przez trenera;
 • czas na autorefleksję uczestników, analizę własnych błędów oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość;

Generalizowanie:

 • konfrontacja wniosków z teorią;
 • aktywność głównie po stronie trenera, jednak z wykorzystaniem wiedzy uczestników – na ile to możliwe, należy aktywizować grupę i odwoływać się do dotychczasowej wiedzy uczestników;

Praktyka:

 • okazja do testowania wiedzy w praktyce;
 • czas na eksperymentowanie pod okiem trenera;
 • informacja zwrotna od innych uczestników oraz trenera.

Wykorzystanie cyklu Kolba służy strukturalizacji szkolenia: pozwala to na dostosowanie metod do złożonych celów i wykorzystanie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń uczestników oraz ich aktywizację. W efekcie, zwiększa się motywacja do nauki oraz łatwość wykorzystania nowo zdobytej wiedzy w życiu prywatnym i zawodowym.

NARZĘDZIA dydaktyczne

Istnieje wiele klasyfikacji metod nauczania. Jedną z nich jest taksonomia W. Okonia, który wyróżnia 4 kategorie metod:

W mojej pracy staram się zachować równowagę pomiędzy różnymi metodami. W doborze metod kieruję się podstawową zasadą dydaktyki: cel jest nadrzędny wobec metody. Oznacza to, że poszukuję metod, które w największym stopniu pozwolą zrealizować poszczególne cele szkolenia.

Poniżej prezentuję wybrane metody, które wykorzystuję w pracy:

 • mini – wykłady
 • pogadanki
 • teksty
 • prezentacje multimedialne; - PRZYKŁADY
 • filmy - PRZYKŁADY
 • testy
 • case study – PRZYKŁAD TEKSTU
 • praca zespołowa
 • praca indywidualna
 • dyskusja na forum
 • dyskusja kartkowa – PRZYKŁADY PYTAŃ LUB ZDJĘCIA
 • moderacja wizualna - ZDJĘCIA
 • warsztat umiejętności
 • realizacja zadań zawodowych pod okiem trenera
 • burza mózgów  CHARAKTERYSTYKA WŁAŚCIWEJ BURZY
 • drama
 • odgrywanie scenek
 • symulacje
 • gry symulacyjne; - PRZYKŁAD
 • gry strategiczne; - PRZYKŁAD

PRZYKŁADY GIER

 • ustal swoje cele
 • zin
 • samorząd i policja
 • traktat pokojowy
Copyright © 2011-2024 TRENER.edu.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Administracja: Pro Acti Training.